Skip to 美中全球议题对话项目 Full Site Menu Skip to main content
Zhaoqing Li headshot

Zhaoqing Li

北京大学

李照清是北京大学社会学和国际关系专业大二学生。她是美中全球议题对话项目2018-2019学生小组成员。