Skip to 美中全球议题对话项目 Full Site Menu Skip to main content
Xiaogu Xu headshot

Xiaogu Xu

清华大学

Xiaogu (2021级)清华大学大二学生,攻读英语和国际政治双学位,美中议题对话项目2018-2019学员。