Skip to Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues Full Site Menu Skip to main content
Xiaogu Xu headshot

Xiaogu Xu

Tsinghua University

Xiaogu (’21) is a sophomore at Tsinghua University double majoring in English and international politics. He is a 2018-2019 student fellow in the Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues Student Fellows program.